Zərdüştlükdə Məhdilik inancı

Bismilləhir-rahmənir-rahim

– Qədim İranda yayılmış və Hind-Avropa mədəniyyətinə aid bütpərəst din kimi məlum olan zərdüştlüyün İslam dinindən əvvəl göndərilmiş, lakin zaman ərzində əslindən tamamilə təhrif edilmiş haqq din olduğu ehtimal olunur.

– 2600 il əvvəl mövcud olan və bu gün tamamilə təhrif edilmiş bu batil dini Allahın haqq din kimi Mesopotamiya ərazisində yaşayan xalqlara peyğəmbər vasitəsilə göndərdiyi nəzərdə tutulur (doğrusunu Allah bilir).

– Zərdüştlükdə Ağlın Ağası adlandırılan Allahdır.

– Allaha kömək edən mələklər var.

– Pisliyi isə əhrimən, yəni şeytan təmsil edir. Zərdüşt inanclarına görə qiyamət günü Allah və onun tərəfində olanlar qalib gələcəklər.

– Bundan əlavə, insanlara dünyada gözəl həyat yaşadacaq, zühur etdiyi vaxt dünyaya gözəllik, xeyir, rahatlıq və sülh gətirəcək xilaskardan, yəni Hz. Mehdidən (ə.s.) də bəhs edilir.

Zərdüştlük inancında Sauşyant (“dünyanın xilaskarı”) adlı biri zühur edəcək və əhriməni, yəni şeytanı məğlub edərək dünyanı şeytanın təsirindən xilas edəcəkdir. Bu inanca görə Sauşyant kimi tərif edilən şəxs Hz. Mehdidir (ə.s.) və axırzamanda dünyanı şeytandan və onun təsirindən, onun dinsiz fəlsəfi cərəyanlarından və ideologiyalarından təmizləyəcəkdir.

Zərdüştün tələbəsi Cəməsbin öz adı ilə məşhur olan kitabında belə yazılmışdır: “Ərəblər diyarından, Haşim nəslindən (Peyğəmbərimizin (s.a.v.a) mənsub olduğu sülalədir) biri çıxacaq. O heybətli, …, böyük başlıdır; cəddinin dinindədir; çox böyük ordu ilə İrana gedəcək, oraları bərpa edəcək və yer üzünə ədaləti yayacaqdır. Onun ədaləti sayəsində qurdla qoyun birlikdə su içəcəkdir.” (Cəməsbnamə)

“Cahanın günəşi və zamanın padşahı adlandırılan peyğəmbərin qızının soyundan olan bir şəxs o peyğəmbərin son varisi kimi Allahın hökmü ilə dünyanın mərkəzi olan Məkkədə padşah olacaq. Onun dövləti qiyamətə qədər davam edəcək. Onun hökmdarlığından sonra dünya həyatı sona çatacaq, göy üzü büküləcək, yer kürəsi suya qərq olacaq, dağlar məhv olacaq. O, Yəzdanın (Allahın) … asi qulu olan böyük Hərməni (böyük şeytanı) tutub həbs edəcəkdir…” (Cəməsbnamə)

“Şuşyant (Hz. Mehdi (ə.f)) dini dünyaya yayacaq, kasıblıq və yoxsulluğu aradan qaldıracaq, yaxşıları pislərin əlindən xilas edəcək, dünya insanlarına fikir, söz və fəaliyyət birliyini gətirəcəkdir.” (Cəməsbnamə, səh. 121)

Dinlərdə Hz.Məhdi (ə.f) kitabından tərcümə

Məqalələrdən istifadə etdikdə zuhuradogru.org saytina keçidli istinad zəruridir.

1 thought on “Zərdüştlükdə Məhdilik inancı”

Leave a Comment