Peyğəmbərlərin vəzifəsi

Bismillahir rəhmanir rəhim

 

Peyğəmbərlər bütövlükdə iki vəzifəni həyata keçirirdilər: birincisi, Allah tərəfindən bəşər üçün qanun gətirirdilər; ikincisi isə, insanları Allaha və o dövrün ilahi göstərişlərinə əməl etməyə çağırırdılar, təblig edirdilər; Quranın “Ulul-əzm” (əzm sahibləri) adlandırdığı peyğəmbərlərin yalnız çox az bir hissəsi qanun, şəriət gətirmişlər. Başqa sözlə desək, peyğəmbərlik iki növdür: Şəriətgətirici peyğəmbərlik və təblig xarakterli peyğəmbərlik. Sayca az olan birinci növ peyğəmbərlər qanun, şəriət sahibi olmuşlar, təbligçi peyğəmbərlərin işi isə, şəriət sahibi olan peyğəmbərlərin təlimlərini xalqa aşılamaqdan, təblig etməkdən ibarət olmuşdur. İslam peyğəmbərliyin sonunu elan etməklə şəriətgətirici peyğəmbərliklə yanaşı, təblig xarakterli peyğəmbərlıyə də son qoymuşdur. Niyə belədir? Niyə Muhəmmədin ümməti və İslam milləti bu tip peyğəmbərlərin hidayətindən məhrum qaldılar? İslam dininin öz kamilliyinə, bütövlüyünə, tamamlığına və cahanşümulluğuna görə şəriətgətirici peyğəmbərliyə ehtiyacsızlığını fərz etsək də, təblig xarakterli peyğəmbərliyin sona yetməsini hansı hesab və fəlsəfəylə izah etməh olar?

Həqiqət budur ki, peyğəmbərliyin və vəhyin hidayətinin başlıca vəzifəsi, birinci vəzifədir (şəriət gətirmə). Təbliğ, çağırış və təlim isə, yarımbəşəri və yarımilahi bir vəzifədir. Vəhy və peyğəmbərlik – varlığın kökü ilə gizli rabitə, daha sonra isə xalqın hidayəti üçün məmuriyyət olaraq – büsbütün varlıq aləminə hakim kəsilmiş “hidayət” məzhərinin bir məzhəri, inikası, cilvəsidir.

﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾

Rəbbimiz hər şeyə Öz xilqətini verən, sonra da ona doğru yolu göstərəndir! (hidayət edəndir).”

﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾

“O Rəbbin ki, xəlq etdi və nizama saldı. O Rəbbin ki, əzəldən müəyyən etdi və hidayət etdi (yol göstərdi).” Mövcudlar varlığın pillərini addımlamaqla, yetişdikləri təkamül dərəcəsinə uyğun olaraq, həmin dərəcəyə xas olan hidayətdən bəhrələnirlər; yəni, hidayətin xüsusiyyəti və forması varlığın müxtəlif dərəcələrinə görə fərqlənir. Alimlər sübuta yetirmişlər ki, heyvanlar təbii quruluşca zəif olduqda, bir növ təbiətin birbaşa himayəsi sayılan gizli instinktiv hidayət baxımından daha güclü olurlar və əksinə duyğu, xəyal, və əql qüvvələri ilə təchiz olunduqca və varlığın pillələri ilə yüksəkliyə qalxdıqca, onların instinktiv hidayətləri azalır; eynilə uşaqlığının ilkin cağlarını ata-ananın birbaşa və hərtərəfli himayəsi altında olan və böyüdükcə valideynin birbaşa himayəsindən çıxaraq öz öhdəsinə buraxılan uşaq kimi. Canlıların varlığın pilləkanı ilə yüksəkliyə qalxması və bədən üzvü, düyğü, xəyal, zəka və əql baxımından təchiz edilməsi onların imkanatını və müstəqillini artırdığı kimi, instinktiv hidayətlərini azaldır. Deyirlər, həşəratlar instinkt cəhətdən başqa heyvanlardan daha güclüdürlər, halbuki təkamülün mərhələlərinə görə, aşağı dərəcədə yer tutmuşlar. Təkamülün ən uca pilləsində özünə yer alan insan, instinkt baxımından bütün varlıqlardan zəifdir.

Vəhy hidayətin ən ali cilvəsi və ən yüksək dərəcəsidir. Vəhy duyğu, xəyal, əql, elm və fəlsəfə üçün əlçatmaz olan hidayətləri ehtiva edir və sadalananların heç biri vəhyi əvəz edə bilməz. Lakin belə bir xüsusiyyətə malik olan vəhy təbliğ xarakterli yox, şəriətgətirici (təşrii) vəhydir. Təbliğ xarakterli vəhy isə əksinədir.

Yalnız əql, elm və sivilizasiya dərəcəsinin, dini çağırış, təlim, təbliğ, təfsir və ictihad kimi məsələləri özöhdəsinə götürə biləcək bir ərsəyə çatmayana kimi, bəşər təbliğ xarakterli vəhyə ehtiyaclıdır. Elm və əqlin meydana gəlməsi, başqa sözlə insanlığın inkişafı, yetkinliyi aftomatik olaraq təbliğ xarakterli vəhyə son qoyur və peyğəmbərləri alimlər əvəziləyirlər. Gördüyümüz kimi Quran nazil olan ilk ayədə oxumaq, yazmaq, qələm və elmdən söz açır:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾.

“Yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! O, insanı laxtalanmış qandan yaratdı. Oxu! Sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir! O Rəbbin ki, qələmlə (yazmağı) öyrətdi. (O Rəbbin ki) insana bilmədiklərini öyrətdi”.

Bu ayə bildirir ki, Quranın dövrü oxumaq, yazmaq, öyrətmək, elm və əql dövrüdür. Bu ayə dolayı yolla anladır ki, Quranın zamanında təlim, təbliğ və səmavi ayələri qorumaq vəzifəsi bilik sahiblərinə həvalə olunmuş və bu baxımdan alimlər peyğəmbərlərin canişinləridirlər. Quran çoxsaylı ayələrdə bəşəri təfəkkürə, düşüncəyə, təbiəti gözlə və təcrübə ilə müşahidə etməyə, tarixin səhifələrini varaqlamağa və dərin fəhmə çağırır. Bütün bunlar, nübüvvətin sonunun və elm və əqlin təbliğ xarakterli vəhyin yerinini tutmasının göstəriciləridir.

Hansı səmavi kitab üzərində Quran qədər işlənilmişdir? Quran nazil olan kimi minlərlə Quran hafizləri yetişir. Hələ yarım əsr keçməmiş, Qurana görə ərəb dilinin sintaksis və morfologiyası yazılır, ərəb dilinin sözləri toplanır, ritorika elmi yaradılır, minlərlə təfsir, təfsirçi və təfsir sahələri meydana gəlir, Quranın sözləri birbəbir araşdırılır. Bu fəaliyyətin çox hissəsi, ərəb dilinə yad xalqlar tərəfindən həyata keçirilir. Yalnız Qurana qarşı tükənməz istək belə bir təlatüm yaradır. Niyə Tövrat, İncil və Avesta üçün bu fəaliyyətlər olmadı? Bu özü bəşəriyyətin inkişafını, yetkinliyini və onun öz səmavi kitabını qorumaq, təlim və təbliğ etmək səlahiyyətinə yetişməsini çatdırmırmı? Bu özü biliyin təbliğ xarakterli peyğəmbərliyi əvəz etməsini sübuta yetirmirmi?

Bəşər öncəki dövrlərdə oxumaq üçün verilmiş kitabı bir neçə gündən sonra cıran məktəb uşağına bənzəyirdi. İslam dövrünün insanı isə, öz kitablarına dönə-dönə müraciət etməklə yanaşı onları son dərəcə diqqətlə qoruyub saxlayan böyük bir alim kimidir.

İnsan həyatını adətən tarix dövrü və tarixdən öncəki dövrə bölürlər. Tarix dövrü bəşərin kətibə yaxud kitab şəklində yadigarlar qoyduğu zamandan sayılır. Bu yazılar hazırda o dövrün yaşayışı haqda mühakimə yürütməyin meyarıdır; tarixdən öncəki dövr barəsində mühakimə yürütmək üçün isə o dövrdən heç bir əsər qalmamışdır.

Lakin bilirik ki, tarix dövrünün də əsərləri pərakəndə şəkildədir. Bəşərin öz tarixini və əsərlərini ardıcıl surətdə nəsilbənəsil qoruduyaraq sonrakı nəslə ötürdüyü dövr İslam dininin meydana gəlməsi ilə üst-üstə düşür. İslamın özü də, bu şüuri inkişafın faktorlarından sayılır. İslam dövründə, müsəlmanlar öz əsərlərini qoruyub saxlamaq və onların köhnəlməsinin və aradan getməsinin qarşısını almaqla yanaşı, az-çox keçmiş xalqların da əsərlərini qoruyaraq sonrakı nəsillərə ötürdülər; yəni təqribən nübüvvətin sonu dövrüdür ki, bəşər elmi və dini irslərini qorumaq üçün öz ləyaqətini göstərmişdir və həqiqətdə əsl tarix dövrü İslamın meydana gəldiyi zamandır. Keçmiş dövrlərdə bir tərəfdən elmi, fəlsəfi və dini nəfis əsərlər yaranır və digər bir tərəfdən də, odda yanır yaxud suda batırdı. Tarix bu cür ağrılı-acılı əhvalatlarla doludur. Xristianlıq şərqi Roma imperatorluğuna hakim kəsildikdən sonra böyük İskəndəriyyə elmi hövzəsi dağıdıldı və onun tarixi kitabxanası xristian təəssübkeşləri tərəfindən yandırıldı.

Elmin meydana gəlməsi və bəşərin öz səmavi dininin qoruyucusu, çağırışçısı, təbliğedicisi ola biləcək bir həddə yetişməsi istər-istəməz təbliğ xarakterli peyğəmbərliyə son qoydu. Məhz bu baxımdan hz. Peyğəmbər bu ümmətin alimlərini Bəni İsrail peyğəmbərləri ilə bərabər yaxud onlardan üstün sayır. İqbal Lahuri bir daha gözəl bir söz bəyan edərək deyir:

“İslam peyğəmbəri qədim aləmlə yeni aləm arasında dayanmışdır. O, ilhamının mənbəyi cəhətindən qədim dünyaya, ilhamının ruhu və məzmunu cəhətindən isə müasir dünyaya aid olur. Həyat Peyğəmbərdə idrakın yeni hərəkət xəttinə layiq olan digər idrak mənbələrini kəşf edir. İslamın gəlişi induktiv əqlin gəlişi deməkdir. İslamın meydana gəlməsi ilə risalətin (ilahi missiyanın) sona yetməsinin vacibliyinin kəşf edilməsi nəticəsində, risalət öz kamillik həddinə çatır. Bu isə öz növbəsində, həyatın daimi olaraq uşaqlıq və xaricdən idarəedilmə mərhələsində qalmamasının şüurlu şəkildə dərk edilməsinə səbəb olur. İslamda kahinliyin və irsi səltənətin ləğv edilməsi, Quranda əqlə və təcrübəyə daimi diqqət və bu aydın kitabın təbiət və tarixi, idrakın qaynağı kimi əhəmiyyətli sanması hamılıqla vahid risalət dövrünün sonu düşüncəsinin çeşidli simalarıdır… Xatəmiyyət ideyasını həyatın son dövründə əqlin tamlıqla emosiyanı əvəz etməsi kimi anlamamalıyıq. Bu nə mümkündür və nə də lazım…”

 

Nübüvvət, Ustad Mürtəza Mütəhhəri

Leave a Comment