Əsirlərin Şama yola düşməsi və Peyğəmbər (s) övladları ilə zalimanə rəftar

Çox ağır olsada qeyd edək ki,bu gün məhərrəm ayının 15 əsirlərin Yezid xilafətinin paytaxtı Şam şəhərinə yola düşməsi günüdür. O məlunların bu cür rəftarı Peyğəmbər (s) və Hz.Əli ilə (ə) şəxsi düşmənçilikdən və öz hakimiyyət sevdasından irəli gəlirdi. Ağır olsa da, mühüm tarixi və idoloji bir məsələ olduğu üçün bu hadisəyə toxunuruq. Əhli Beytin əsir […]

Davam Et

Qəbirlərin ziyarəti məsələsində Səhabə və tabeinin rəftarı

Bismillahir rəhmanir rəhim   1. Əbu Cəfər (ə) buyurur: Allahın elçisinin (s) qızı Fatimə həmişə həzrət Həmzənin (Allah ondan razı olsun) qəbrini ziyarət edərdi. Xanım Fatimə onu yenidən təmir edib, nişanə olaraq bir daş qəbir üzərinə qoydu. 2. Rüzəyn Əbu Cəfərdən (ə) nəql edir: Həzrət Fatimə (ə) müntəzəm olaraq iki, yaxud da üç gün fasiləsində […]

Davam Et

İmam Museyi Kazımın (ə) əshabı

Bismillahir rəhmanir rəhim   Həzrətin atası imam Sadiq (ə) vəfat edəndə onun tələbələri Imam Museyi Kazim əleyhissalama tərəf gəlib 33 il ərzində o həzrətin elm və bilik ümmanından yararlandılar. Həmin tələbələrdən bəzisi bunlardır: 1. Ibni Әbi Üməyr: Bu şəxs üç imamın (Imam Museyi Kazim, imam Rza və imam Cavadın) məhzərindən yararlanıb və öz zəmanəsinin tanınmış […]

Davam Et

Əlinin (ə) məhəbbəti və cazibəsi

Bismillahir rəhmanir rəhim   Hər bir cəmiyyətin möhkəmliyi ondakı fərdlər arasındakı məhəbbət və cazibədən asılıdır. Məhəbbət və cazibə isə pak və sağlam qəlbdə tərbiyə oluna bilər. Bu sifətlərə malik olan insan başqalarına canıyananlıq göstərir, hətta onların asayişini öz rahatlığından üstün tutur. Həzrət Əli (ə) məhəbbət və cazibə məzhəri idi. O əzab-əziyyət çəkir, işləyir, alın təri […]

Davam Et

İmam (ə)-ın ictimai xidmətləri

Bismillahir rəhmanir rəhim   Əli (ə) xilafətdən uzaqlaşdırıldığı dövrdə islam cəmiyyətinin digər məsələlərindən kənara çəkilmədi. Bu dövrdə Imam (ə) misli görünməyən çoxlu elmi və ictimai xidmətlər etməyə müvəffəq oldu. Əli (ə) bəziləri kimi cəmiyyətə və onların ehtiyaclarına xilafət gözü ilə baxanlardan deyildi ki, əgər əlindən alsaydılar, hər cür məsuliyyətdən boyun qaçırmış olsun. O həzrət siyasi […]

Davam Et

Məkkə və ya Nur diyari

Bismillahir rəhmanir rəhim   Həzrət Peyğəmbərin (s) doğulduğu Məkkənin tarixi İbrahim peyğəmbərin (ə) zamanına gedib çıxır. Ərəb adası Qırmızı dənizin şərq sahilində Hicaz, cənubda Təhamə (ərəbi), mərkəzdə Nəcd, şərqdə geniş bir ərazidə əruz (ərəbi), cənubi Yəmən, şimali Yəmən olmaqla bir neçə hissəyə bölünür. Bu ərazi üç tərəfdən dənizlə əhatə olunsa da, quru və yandırıcı havaya […]

Davam Et

İmam Əliyyən-Nəqi əleyhissəlamın həyatı barədə qısa mə’lumat

Bismillahir rəhmanir rəhim   Şiələrin onuncu İmamı – İmam Əliyyən-Nəqi (əleyhissəlam) hicrətin iki yüz on ikinci ili zil-hiccə ayının on beşində Mədinə yaxınlığındakı Sərya adlı bir yerdə anadan olmuşdur. Atası İmam Cavad (əleyhissəlam), anası isə hörmətli Səmanə xanım olmuşdur. O, elə əvvəldən fəzilətli və təqvalı bir kəniz idi.1 Onuncu İmamın ən məşhur ləqəbləri Nəqi və Hadi […]

Davam Et

Həzrəti-Zəhra (s.ə)-nın fəzilətləri.

Bismillahir rəhmanir rəhim   «Kisa» və «Mübahilə» əhlindən biri sayılan Fatimə(s.ə) ən çətin dövrdə Allah yolunda hicrət edən, şərəfinə «Təthir» ayəsi nazil olan şəxsiyyətlərdəndir. Cəbrayıl da onlarla birgə ağlamasına fəxr etmişdi. Allah-təala onların paklıq və doğruluğuna şəhadət vermişdir. O, İmamların anası olmaqla yanaşı, Peyğəmbər(s)-in nəslinin ondan doğulub qiyamətə kimi davam edəcək yadigarıdır. Bu nurlu vücud əvvəldən […]

Davam Et

Həzrəti-Zəhra(s.ə.)-nın viladəti

Bismillahir rəhmanir rəhim   Şeyx Səduq «Əmali» kitabında Müfəzzəl ibn Ömərdən belə nəql edir: Ömər deyir ki, bir gün imam Sadiq(ə.s)-dən soruşdum: –Fatimə(s.ə) dünyaya necə gəlmişdi? İmam(ə.s) buyurdu: –Xədicə(s.ə) Peyğəmbər(s) ilə evlənəndən sonra Məkkə qadınları İslama qarşı olan düşmənçilikləri üzündən Xədicə(s.ə)-dən uzaqlaşdılar, belə ki nə Xədicə(s.ə)-nin evinə gedir, nə də yolda onu görəndə salam verir, hətta başqa qadınların […]

Davam Et

Hüneyn və Taif döyüşləri

Bismillahir rəhmanir rəhim Məkkənin fəthindən sonra şəhər əhli dəstə-dəstə İslamı qəbul edirdi. İslamı yenicə qəbul edənlər Peyğəmbərə bey’ət edirdilər. Həzrət bir müddət Məkkədə qalıb şəhərin işlərini nizama saldı. Şəhərdə əmin-amanlıq bərqərar olduqdan sonra öz qalib ordusu ilə Mədinəyə döndü. Məkkənin İslamı yeni qəbul etmiş əhalisindən iki min nəfəri də İslam ordusuna qatıldı. Beləcə, İslam ordusu […]

Davam Et