Аllаhşünаslıq vә Аllаhın sifәtlәri

Bismillahir rəhmanir rəhim   1. Nеcә оlа bilәr ki, “fәnа vә yохluq” “vücud vә vаrlığın” мәnşәsi vә bаşlаnğıcı оlsun? Suаl: Аllаhpәrәstlәr bu әqidәdәdirlәr ki, Аllаh-tәаlа vаrlıq аlәмini hеçdәn yаrаdıb. Мәgәr “yохluq” “vаrlığın”, “fәnа” “vücudun” мәnşәsi оlа bilәrмi? Cаvаb: Yuхаrıdаkı suаl маtеriаlistlәrin irаdlаrındаndır. Маtеriаlistlәr маddәni qәdiм vә әzәli qәbul еtdiklәrindәn uyğun irаdı аllаhpәrәstlәrә dоğru yönәldәrәk dеyirlәr: әgәr маddә […]

Davam Et

Allahı tanımaq və şəkk

Bismillahir rəhmanir rəhim  Quranda mərifət  Qurani-kərimdə mərifət və onun əsasları, – elm və alim, – eləcə də şərtləri, vasitələri, maneələri haqqında geniş şəkildə söz açılmışdır.  Mərifət və Allaha inam  İman, mərifətlə əlaqəli olduğundan Qurani-kərimdə “Allahı tanımaq” məsələsinə ciddi əhəmiyyət verilir, onun maneələri və ona nail olmaq yolları təyin olunur. Mərifətin maneələrinə empirik idrakı, kor-korana təqlidləri və gümana əsaslanmağı; Allaha […]

Davam Et

Allahın sifətləri

Bismillahir rəhmanir rəhim   Bilin ki, Allahı tapmaq, yəni Allahın vücudunu dərk etmək dünyadakı məxluqat barədə mütaliə etmək yolu ilə çox asandır, lakin Allahın sifətlərini tanıyıb bilmək üçün çox diqqət etmək lazımdır. Yəqin ki, soruşacaqsınız: «Nə üçün?» Sualın cavabı çox asandır. Çünki Allahın heç nəyi bizə, bizim gördüklərimiz və eşitdiklərimizə bənzəmir. Deməli, Allahın sifətlərini tanımağın […]

Davam Et

Allahın Zatı haqqında anlayış

Bismillahir rəhmanir rəhim   SUAL 8: Allahın zatı haqqında izahat verin. Bəşər cəmiyyəti Allahın gözlə görünməyən zatını dərk etməyə qadir deyil. Bu barədə fikirləşən, heyrət və sərgərdanlıqdan, azğınlıqdan başqa bir şey qazanmaz. “Qeybi huviyyət”, “qeybi zat”, “zat məqamı”, “zat mərtəbəsi”, bəzən də (“ünəqa” və “qeybül-qüyub” – “qeyblərin qeybi” kimi) başqa sözlərlə ifadə olunan ilahi zat […]

Davam Et

Allah axtarışı

Bismillahir rəhmanir rəhim Nə üçün dünyanı yaradan haqqında fikirləşir və axtarış aparırıq? 1.Biz insanların hamısının qəlbində (elmə məhəbbət) və varlıq aləmini tanımaq istəyi vardır Bütün insanlar bilmək istəyirlər ki, öz kəhkaşanları ilə birgə ucsuz-bucaqsız asiman, öz gözəllikləri ilə geniş yer kürəsi, cürbəcür məxluqlar, gözəl quşlar, müxtəlif balıqlar, dənizlər, dağlar, güllər, çiçəklər, göyə ucalmış müxtəlif ağaclar […]

Davam Et

Allah cisim deyildir və heç vaxt gözlə müşahidə olunmaz

Bismillahir rəhmanir rəhim Biz inanırıq ki, Allah-təala heç bir vaxt gözlə görülməz. Çünki gözlə görülmək cismin xüsusiyyətlərindəndir. Gözlə görülən hər bir varlıq, məkan və zaman hüdudlarında qərarlaşmalı, müəyyən bir rəngə və surətə malik olmalıdır. Bütün bu xüsusiyyətlər Allahın yaratdığı cisimlərə, varlıqlara məxsus olan xüsusiyyətlərdir. Allah-təala isə öz yaratdığı məxluqların maddi xüsusiyyətlərindən uzaq və pakdır. (Çünki […]

Davam Et

Mühüm bir sual-cavab

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Sual: İnsan öz batinində həmişə tövhid sədasını eşidir. Xüsusən, çətinliklərlə üzləşdikdə bu səda daha da artır. İnsan özündən asılı olmayaraq Allahı yadına salır. Onun tükənməz lütf və mərhəmətindən kömək istəyir. Burada ola bilər, bir fikir qarşıya çıxsın: daxildən gələn və fitrət nidası adlanan bu səda təbliğat və təlimlər əsasında irəli gəlir. Mühit, […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Әhli-Beyt (ə) mәktәbindә tövhid

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Həzrət Әli (ə) buyurmuşdur: «Dinin əvvəli Onu (Allahı) tanımaq, Onu tanımağın kamil olması Onun təkliyinin qəbul etmək, tövid və Onun təkliyinin qəbul olunmasının kamilliyi isə tam xalisliklə Ona ibadət etməkdən ibarətdir». [«Nəhcül-bəlağə», (Həzrət Әli (ə)-ın xütbə, məktub və qısa sözləri.)] İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurmuşdur: «Allah-taala haqqı tanımaqla birlikdə olmayan əməli qəbul […]

Davam Et