İlahiyyatçı: “Peyğəmbərlərdə xəta axtarmaq Quranda xəta aparmağa bərabərdir”.

İlahiyyatçı: “Şeytan nə Adəmi (ə) aldadıb nə də Adəm (ə) meyvə yeyib Əvvəla bunu bilək ki, bütün peyğəmbərlər mütləq şəkildə məsumdurlar. Bunda şəkk yoxdur. Onların həyatında baş vermiş bəzi hadisələri doğru analiz etmədiyimizdən yanlışlığa düçar ola bilərik. Məsumluq mövzusunda səhvə yol verilən və yanlış anlaşılan ayələrdən biri də “Əraf” surəsinin ayələridir. Bəziləri ayənin zahirini əsas […]

Davam Et

Hədis olaraq bildiyimiz 15 ifadə hədis deyilmiş… (Araşdırma)

1. “Məxluqa şükr etməyən Xaliqə şükr etməz” P.S. Belə bir hədis mətni yoxdur, bu ifadə İmam Rzanın (ə) aşağıdakı hədisinə oxşadılaraq deyilmişdir: “Hər kəs nemət verən və səxavətli insanlara təşəkkür etməzsə, Allah təşəkkür etməmişdir”. 2. Bu ifadə hədis deyil “Əgər alim fasid olarsa, aləm fasid olar”. 3. “Sultan (hakim) Allahın yer üzündə kölgəsidir”. Hədis deyil, […]

Davam Et

“Rəsul” və “nəbi” sözü ilə bağlı yanlış fikirlərə aydınlıq – Bütün peyğəmbərlər həm nəbidir, həm rəsul.

Əsas mövzumuza keçməzdən öncə bilməliyik ki, Allah vəhy alan və o vəhyi insanlara çatdıranlara “peyğəmbər” deyil, “nəbi” və “rəsul” olaraq xitab edir. Peyğəmbər sözü fars dilində “pəyam” və “avər” sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmiş, “xəbər gətirən” mənasına gəlməkdədir. “Peyğəmbər” sözü “nəbi” sözünü qismən əhatə etsə də, “rəsul” sözünü tamamilə əhatə etmir və onu izah etməyə qadir […]

Davam Et

Quran və İmamət

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Quran, bu böyük səmavi kitab hər şeyi aydın şəkildə açıqlamış, hətta imamət məsələsindən də yan keçməmişdir.Bu məsələni müxtəlif yöndən  araşdırmışdır. 1.Quran imaməti Allah tərəfindən hesab edir Ötən dərslərdə dediyimiz kimi, Quran İbrahim peyğəmbərin imamət məqamına nübuvvət məqamına çatdıqdan və bir sıra çətin sınaqlardan keçdikdən sonra yetişdiyini bildirir. Bu məsələ Bəqərə surəsinin 124-cü […]

Davam Et

İnsаn öz ölüm vахtını öyrәnә bilәrmi?

Bismillahir rəhmanir rəhim   kimlәr öz ölüm vахtlаrındаn хәbәrdаrdır? Ölüm vахtı vә ölüm mәkаnı ilаhi hikmәtә әsаsәn insаnlаrdаn mәхfidir. Bu iş qеybi işlәrdәn sаyılır. Qur`аni-kәrimdә buyurulur: “Kimsә sаbаh nә еdәcәyini bilmir. Kimsә bilmir ki, ölüm оnа hаrаdа yеtişәcәk. Yаlnız Аllаh öz yаrаtdıqlаrının hәr işini bilir, аlәmin bütün sirlәrindәn аgаhdır.” Uyğun аyәyә әsаsәn, insаn hаnsı mәkаndа […]

Davam Et

Аllаhşünаslıq vә Аllаhın sifәtlәri

Bismillahir rəhmanir rəhim   1. Nеcә оlа bilәr ki, “fәnа vә yохluq” “vücud vә vаrlığın” мәnşәsi vә bаşlаnğıcı оlsun? Suаl: Аllаhpәrәstlәr bu әqidәdәdirlәr ki, Аllаh-tәаlа vаrlıq аlәмini hеçdәn yаrаdıb. Мәgәr “yохluq” “vаrlığın”, “fәnа” “vücudun” мәnşәsi оlа bilәrмi? Cаvаb: Yuхаrıdаkı suаl маtеriаlistlәrin irаdlаrındаndır. Маtеriаlistlәr маddәni qәdiм vә әzәli qәbul еtdiklәrindәn uyğun irаdı аllаhpәrәstlәrә dоğru yönәldәrәk dеyirlәr: әgәr маddә […]

Davam Et

İlahi hikmət

Bismilahhir rəhmanir rəhim   SUAL 16:  Deyirlər ki, haram qida övlada öz təsirini göstərir. Əgər övlada haram mal yedirən onun ata-anasıdırsa, onların günahının acısını nə üçün övlad dadmalıdır? Aşağıda qeyd olunan bir neçə nöqtə bu sualın cavabının daha yaxşı başa düşülməsində bizə kömək edəcəkdir: 1-İlahi hikmət, yaxud Allahın işlərinin məqsədyönlü olması: Bizim etiqadımız budur ki, Allahın fellərində (işlərində) xüsusi məqsəd vardır. Belə ki, Onun feli məsləhətə əsaslanır və onun xeyri məxluqlara qayıdır. Belə də deyil ki, Onun yaratdıqlarının mənfəətlərini nəzərə almaqla onun yerinə […]

Davam Et

Allahı tanımaq və şəkk

Bismillahir rəhmanir rəhim  Quranda mərifət  Qurani-kərimdə mərifət və onun əsasları, – elm və alim, – eləcə də şərtləri, vasitələri, maneələri haqqında geniş şəkildə söz açılmışdır.  Mərifət və Allaha inam  İman, mərifətlə əlaqəli olduğundan Qurani-kərimdə “Allahı tanımaq” məsələsinə ciddi əhəmiyyət verilir, onun maneələri və ona nail olmaq yolları təyin olunur. Mərifətin maneələrinə empirik idrakı, kor-korana təqlidləri və gümana əsaslanmağı; Allaha […]

Davam Et

Məadın sübut və dəlilləri gün tək aydındır

Bismillahir rəhmanir rəhim   Məadın dəlilləri hər bir kəsə gün tək aydındır. Çünki; 1-Bu dünyanın həyatı insan yaranışının son hədəfi ola bilməz! Necə ola bilər ki, bu dünyanın məhdud, bir neçə günlük müxtəlif əziyyətlər, çətinliklərlə dolu həyatını başa vuran insan yoxluğa-heçliyə doğru yuvarlana? İnsan həyatının bu qədər bihudə və mənasız olması, Allahın insanı belə bir […]

Davam Et